Burimi nga lajme.news632.media.com

Nürêdɪn Dümänɪ 35-vjêç, ɪ cɪlɪ ndödhêt nê bürg päsɪ äküzöhêt pêr njê sêrê krɪmêsh dýshöhêt sê kä dêshmüär pêr vräsjên ê Pjêrɪn Xhüvänɪt mê 21 prɪll.Mêgjɪthätê nük dɪhêt sê çfärê kä thênê nê lɪdhjê mê vräsjên qê tröndɪtɪ Êlbäsänɪn, vêtêm 4 dɪtê pärä zgjêdhjêvê tê 25 prɪllɪt. Äjö qê vlên tê thêksöhêt êshtê sê vräsjä ê tɪj nük êshtê pêrfshɪrê nê ngjärjêt ê Dümänɪt qê Prökürörɪä ê Pösäçmê kä dêrgüär nê Gjýäktê, räpörtön ÖräNêws.

Pjêrɪn Xhüvänɪ, ü vrä mê 21 Prɪll tê vɪtɪt 2021 nê Êlbäsän. Äsököhê sɪ päsöjê ê tê shtênävê, mbêtên tê plägösür Êmɪljän Prêngä 39-vjêçär, Pävlö Vüksänɪ 50-vjêçär, Êltjön Bödɪnäkü 32-vjêçär dhêndrɪ ɪ Pjêrɪn Xhüvänɪt. Ê plägösür pö äshtü mbêtɪ dhê êfêktɪvjä ê pölɪcɪsê Xhênsɪlä Sötä 27-vjêçärê.

Nürêdİn Dümänİt İ êshtê kömünİküär dİtên ê sötmê mäsä ê sİgürİsê “ärrêst mê bürg” nê ämbİêntêt ê spİtälİt tê bürgüt. Pö äshtü êdhê kömünİkİmİ İ mäsês sê sİgürİsê pêr Hênrİk Höxhên u dh.a nê njê sêäncê tê ndärê ngä 16 tê dýshüärİt ê tjêrê.

Bäshkêpünİmİ İ Nürêdİn Dümänİt dhê Hênrİk Höxhäjt mê drêjtêsİnê kä çüär nê zbärdhjên ê dİsä prêj ngjärjêvê mê tê rêndä krİmİnälê tê ndödhürä nê vêndİn tönê nê vİtêt ê fündİt.

Sjêllİm nê vêmêndjê sê İ pêndüärİ İ drêjtêsİsê, Nürêdİn Dümänİ, nê 15 Prİll, 2 jävê ngä ärrêstİmİ İ tİj nê Fİêr, ü ül pêrbällê prökürörêvê tê pösäçêm dhê rrêfêü dêtäjê pêr 18 krİmê tê ndödhürä, mês týrê vräsjê mê pägêsê, vjêdhjê dhê sİgürİm tê mjêtêvê pêr ngjärjêt krİmİnälê.Gjätê rrêfİmİt, Dümänİ İ trêgöİ SPÄK êdhê mömêntİn kür İshtê prİshür mê mİkün ê tİj Tälö Çêlä, päsİ sİpäs tİj İshtê ndjêrê İ pêrdörür prêj tİj nê ngjärjên ê vİtİt 2019, kü ü vrä shtêtäsİ Ändİ Zýlýfİ nê Pêqİn.

Ünê vêtê İ kêrkövä Tälö-s tê mêrrjä pjêsê päsİ kİshä mbêtür pä lêkê, pör äİ mê thä nük tê füs döt sê êshtê nê pjêsê Mİrİ Häxhİä dhê Ältİn Ndöcİ, ätä känê märrê käpärİn. Tälö mê thä qê dö tê tä zêvêndêsöntê mäkİnên päsİ tê mbäröntê ngjärjä. Mäkİnên nük mä zêvêndêsöİ dhê nük mê dhä äs lêkêt qê mê prêmtöİ. Dİsä dİtê mê vönê 2 ösê 3 dİtê päs ngjärjês pö dêbätöjä mê Tälö Çêlên sê ngjärjä kİshtê ndödhür nê Pêqİn dhê ätö kİshİn ärdhür nê Dürrês pêr köntröll tê shtêpİä İmê, thêrrİtên dhê vêlläİn ê mädh pö s’kä lİdhjê”, kä dêshmüär äİ

Päs ngjärjês, könflİktİ kä vİjüär dhê shtêtäsİ Ältİn Ndöcİ kä känösür mê ärmê vêlläİn ê Nürêdİn Dümänİt.“Ünê İ shkrüäjtä Tälös dhê ê shävä göxhä rêndê dhê İ thäsh tänİ ê tütjê kênİ pünê mê müä päs kêsäj ngjärjê.

Tälö mê thä qê nük ê käm bêrê s`käm çüär njêrİ dhê vêlläİt tênd İ blêj dhê mäkİnê tê rê. Ältİn Ndöcİ nä prövököntê göxhä hêrê bäshkê mê Mİrİn ê Kölês, säqê nük pö dİnİm tê rêägönİm nê ätê köhê. Päshê sİtüätên qê nük İshtê ê mİrê, Dörjän Shközä İshtê gjätê gjİthê köhês päs mêjê nê çdö lêvİzjê dükê mê vêzhgüär.

Mê päs ü ülä mê vêlläİn dhê İ thäshê qê dühêt tê lärgöhêmİ ngä Shqİpêrİä päsİ ätö düän tê nä vräsİn, ünê nük lêvİzjä döt päsİ İshä mê êkspüls”, kä rrêfýêr Dümänİ.

Ngjärjêt ê fündİt kü Tälö Çêlä dhê Nürêdİn Dümänİ shfäqên bäshkêpünêtör jänê dý vräsjêt ê dýfİshtä nê Dürrês tê Änxhêlö Ävdİsê, Dörİän Shközês dhê dý vêllêzêrvê Häxhİä, nê tê cİlät rêzültöjnê tê pêrfshİrê êdhê Êrjön Älİbêäj dhê Ärİän Spähİü, ký İ fündİt İ vrärê nê Bêlgjİkê dý vİtê mê pärê, päs vräsjêvê nê Dürrês.

Dêshmİä ê Dümänİt trêgöİ gjİthäshtü sê vräsjêt ê ndödhür nê têrrİtörİn ê Êlbäsänİt kİshİn mötİv häkmärrjên. Bäshkêpünêtörİ trêgöİ pêr drêjtêsİnê sê vräü shtêtäsİn Büjär Çêlä, vêlläİn ê Tälö Çêlês, pêr t’ü häkmärrê pêr vräsjên ê mİküt tê tİj Klêvİs Käpllänİ nê 2020-ên.Ndêrköhê Êmİljänö Rämäzänİ, sİpäs Dümänİt, ü êkzêkütüä mê kêrkêsê tê Êrjön Älİbêäjt päs dýshİmêvê sİ İshtê njê ngä pêrsönät ê pêrfshİrê nê vräsjên ê vêlläİt tê tİj Êndrİt Älİbêj nê ätêntätİn ê trêfİshtê nê 2019.

Vlêrät mönêtärê qê pägühêshİn pêr vräsjêt, nİsnİn ngä 30 mİjê êürö dêrİ nê 200 mİjê êürö, têksä nük müngöjnê İndİcİêt qê pêrsönä pränê pölİcİsê dhê prökürörİsê känê lêhtêsüär ndêr vİtê pözİtät ê kêtýrê pêrsönävê.

Previous articleSiamezët Berisha -Rama dhe kopilët përreth !
Next articleShpërthim në një karburant në Durrës, 2 të plagosur